Wanneer de integriteit van uw organisatie lijkt te worden geschonden, is het tijd om snel en passend te handelen. Bij diefstal, fraude of andere schendingen van integriteit worden met regelmaat particuliere onderzoekers ingezet om de toedracht van het incident te achterhalen.
Vakkennis, de hoogste normen van integriteit, objectieve benadering, toewijding en discretie zijn de sleutelwoorden van MINCON, Beveiliging & Recherche in deze zaken.
Wij kunnen en zullen u helpen wanneer derden uw eigendom en integriteit schenden.

MINCON, Beveiliging & Recherche werkt voor de industrie, retail, (semi-) overheid, belangenbehartiging en particulieren. Wij treden nationaal en internationaal in een breed kader op in integriteit gerelateerde onderwerpen. Onze particuliere onderzoekers bezitten de expertise om een toedracht onderzoek op professionele en discrete wijze uit te voeren, met inachtneming van bestaande wet- en regelgeving.

Een recherche-onderzoek kan bestaan uit een onderzoek op locatie, interviews, dynamische observatie en/of tactische observatie met de eventuele inzet van techniek.
Het onderzoek is er vooral op gericht de toedracht van een diefstal, fraude of andersoortig niet-integer handelen te achterhalen en herhaling in de toekomst te voorkomen.

MINCON, Beveiliging & Recherche is een door het Nederlandse Ministerie van Justitie erkend onderzoeksbureau met het registratienummer POB-1101.

Observaties

Statische

Bij een statische observatie kan er van worden uitgegaan, dat er een onregelmatigheid of frauduleuze calamiteit te verwachten valt op een vaste locatie.

Wij plaatsen deze vaste locatie vervolgens onder observatie d.m.v. vaste observatie post(en).

Dynamische

Bij een dynamische observatie is er altijd sprake van “beweging”.

Een persoon vervoert zichzelf met een vervoermiddel of lopend. Wij plaatsen de persoon onder observatie en volgen deze om alle handelingen of activiteiten te vergaren.

Preventieve

Preventieve observatie is een onopvallende observatie met als doel het in een vroegtijdig stadium onderkennen en voorkomen van een mogelijke dreiging en de gevolgen daarvan.

Preventieve observaties kunnen uitstekend worden gebruikt om beveiligers te ondersteunen door hen te voorzien van up to date informatie.
Daarnaast kunnen preventieve observaties uitstekend van pas komen bij transport van personen en goederen. En natuurlijk als er een bepaalde dreiging te verwachten is!

Diensten

Interne diefstal

Een groot deel van de diefstal en fraude bij bedrijven wordt gepleegd door het eigen personeel.

Het gaat hierbij om verschillende vormen van diefstal. Een personeelslid kan bijvoorbeeld artikelen uit uw winkel stelen, een kopie van uw klantenbestand meenemen of niet gewerkte uren declareren. U kunt verschillende stappen nemen om de kans op diefstal te verkleinen.

Fraude

Kenmerkende elementen die aanwezig moeten zijn om van fraude te spreken zijn:

  • het gaat om opzettelijk handelen;
  • er wordt een misleidende voorstelling van zaken gegeven;
  • er is het oogmerk economisch voordeel te behalen;
  • er is een benadeelde;
  • er is sprake van onrechtmatig of onwettig handelen.

Arbeids- & ziekteverzuim

Door middel van een ziekteverzuim onderzoek brengen brengen wij in kaart of er daadwerkelijk sprake is van frauduleus ziekteverzuim en verwerken het door ons verkregen bewijs in een duidelijke rechtsgeldige rapportage met eventueel foto- en/of video opnames.

Er kan door ons een ziekteverzuim onderzoek worden gedaan naar:

  • Bijklussen voor eigen rekening tijdens ziekteverzuim;
  • Activiteiten die niet samengaan met de ziekmelding en het ziektebeeld.

Verduistering

Verduistering is het zich opzettelijk wederrechtelijk toe-eigenen van een goed dat aan een ander toebehoort welk goed men anders dan als gevolg van een misdrijf onder zich heeft.

Het is in Nederland strafbaar gesteld in het Wetboek van Strafrecht en er staat een maximumstraf op van drie jaar of een geldboete van de vijfde categorie.

Preventie adviezen

Naast het onderzoeken van allerlei fraudes en diefstallen waarmee bedrijven te maken krijgen, verstrekt MINCON – Beveiliging & Recherche ook preventie adviezen.

Onze consultants hebben ervaring op preventief en repressief gebied.

De ervaringen die zij hebben opgedaan tijdens de fraude- en diefstal onderzoeken worden gespiegeld op de situatie zoals deze bij onze opdrachtgevers wordt aangetroffen.

Beveiliging scan

De eerste aanzet tot een gedegen preventief onderzoek bestaat uit een analyse van het huidige security-niveau en de risico’s die het bedrijf kan lopen.

Aan de hand van deze analyse en de informatie die tijdens gesprekken en eventuele observaties wordt verkregen, wordt een rapportage samengesteld.

Hierin zijn de onderwerpen opgenomen die aanpassing behoeven om het gewenste security-niveau te behalen.

Pre-employment screening

Onze screening is bedoeld om mogelijke problemen en teleurstellingen met toekomstige medewerkers uit te sluiten.

Wij onderzoeken in hoeverre sprake is van onvolkomenheden die nadelig kunnen zijn voor de uitoefening van de functie.

Wij streven naar een optimale betrouwbaarheid met betrekking tot de persoonlijke gegevens in een curriculum vitae.

Forensisch ICT onderzoek

De wereld verandert de laatste jaren steeds sneller.

Voorheen kon bij alle soorten onderzoek volstaan worden met ‘normale’ onderzoeksmethoden.

Tegenwoordig worden echter steeds hogere eisen gesteld aan het doen van gedegen onderzoek.

Steeds vaker is het noodzakelijk om forensisch ICT onderzoek te doen, om bijvoorbeeld bedrijfsfraude; uitlekken van bedrijfsgegevens; bedrijfsspionage etc. aan te tonen.

Buitendienst Controles

Veel ondernemingen proberen hun omzet heden ten dage te verhogen door potentiële klanten via internet of direct mail te benaderen. Een groot deel van de omzet komt echter uit de inzet van hun vertegenwoordigers, al dan niet ondersteund door een binnendienst.
De vertegenwoordigers zijn dan ook een belangrijke spil in het geheel.
Uit onderzoeken blijkt echter dat sommige vertegenwoordigers het al jarenlang voor gezien houden. Hun motivatie is sterk verminderd dan wel geheel verdwenen, waardoor van enige inzet geen sprake meer is.

Ook voor particulieren

MINCON – Beveiliging & Recherche weet en begrijpt dat niet alleen ondernemers geconfronteerd worden met vervelende incidenten. Ook particulieren hebben regelmatig te maken met zaken, die zij graag onderzocht willen hebben. Hierbij valt te denken aan zaken zoals stalking, pesterijen, seksuele intimidatie, bedreigingen, opsporing, alimentatiezaken etc. Omdat particulieren in dit soort gevallen niet altijd bij de geëigende instanties terecht kan, doen wij in dergelijke gevallen wel onderzoek voor particulieren.
Contact

Contact

Wees vrij om contact met ons op te nemen als u vragen heeft, wij helpen u graag!